Semalt syn - Javascript bilen web sahypasyny nädip göçürip almaly

Köp paradigma dili hökmünde JS (JavaScript), hadysalara esaslanýan we hökmany (prototip esasly we obýekte gönükdirilen) programma stillerini goldaýar. Interaktiw API bilen iň meşhurdyr we web sahypasyny rahat göçürip almaga kömek edýär. Mundan başga-da, JavaScript massiwler, tekst, yzygiderli aňlatmalar, seneler we DOM-yň esasy manipulýasiýasy bilen işlemek üçin ulanylýar.

JavaScript bilen web sahypasyny göçürip almak gaty aňsat, ýöne käbir kodlary öwrenmeli we programmirleme sintaksisine düşünmeli bolarsyňyz. Bu ýerde web sahypasyny amatly göçürip almak üçin iň oňat we iň güýçli JavaScript pluginlerini we çarçuwalaryny ara alyp maslahatlaşdyk.

1. iCheck:

Web sahypasynyň görnüşini ýokarlandyrýan jQuery plugin. Web sahypasyny göçürip almak we awtonom ulanmak üçin gaty diskiňizde saklamak üçin iCheck ulanyp bilersiňiz. “ICheck” -den peýdalanmak üçin CSS we JS faýllaryny sahypaňyza goşmaly we çig maglumatlary diňe birnäçe setir jQuery bilen okalýan we ulaldylan maglumatlara öwürmeli bolarsyňyz.

2. Saç syrmak:

Bu tertipsiz maglumatlary guramaçylykly we gurluşly görnüşe öwürmek üçin ulanylýan JavaScript nol garaşlylygy. Saç syrmak, web döredijileriň we programmistleriň ilkinji saýlamagydyr we çylşyrymly kodlara zerurlyk bolmazdan web sahypasyny göçürip almaga kömek edýär. Şeýle hem, HTML elementine gabat gelmek üçin köp setirli teksti kesmek üçin “Shave” -i ulanyp bilersiňiz. Sakgal, öz wezipesini ýerine ýetirmek üçin Maks beýikligi we Saýlaýjyny talap edýär we birnäçe minutda ýönekeý we dinamiki web sahypalaryny göçürip almaga mümkinçilik berýär.

3. Jschema.js:

Jschema.js iň gowy we meşhur JavaScript çarçuwalarynyň biridir. Ilki bilen Node we JavaScript-de maglumatlary modellemek üçin ulanylýar. Bu çarçuwaly web sahypasyny ýa-da sahypanyň suratlaryny aňsatlyk bilen göçürip alyp bilersiňiz. Jschema.js adaty SQL esasly maglumatlar bazasynda görşüňize meňzeş maglumatlary modellemek ýörelgelerini ulanýar. Mundan başga-da, onuň API maglumatlary bazalaryny jemlemegi we web gözlemek meselelerini dolandyrmagy aňsatlaşdyrýar. Jschema.js ähli maglumatlary bir obýekte jemläp, tablisalar baradaky meta-maglumaty saklap biler we manipulirlemek, girmek, dilimlemek we täzelemek üçin ýönekeý interfeýsi üpjün edýär. Mundan başga-da, tablisa maglumatlary bilen işlemäge mümkinçilik berýär, şeýle hem maglumatlary hiline we maksatly açar sözlerine görä süzüp bileris.

4. D3.js:

Jschema.js ýaly, D3.js hem web sahypasyny göçürip almak üçin meşhur JavaScript kitaphanasydyr. Ilki bilen web resminamalaryny dolandyrmak üçin ulanylýar we CSS, SVG we HTML ulanyp web sahypalaryňyza durmuş getirmäge mümkinçilik berýär. Bu JavaScript çarçuwasy web brauzeriňize doly gözegçilik edýär we öz işiňizi ösdürmek üçin dürli web resminamalaryny birleşdirip bilersiňiz. Web sahypasyny aňsatlyk bilen göçürip almak üçin ýa-da aýratyn işleýär ýa-da beýleki JavaScript çarçuwalary we kitaphanalar bilen birleşdirilýär. Şeýle hem, maglumat resminamalaryna öwrülişini web resminamalaryňyza ulanyp bilersiňiz we HTML tablisalaryny we diagrammalaryny döretmek üçin D3.js ulanyp bilersiňiz. Iň az kellesi bilen, D3.js esasy web gyryjylary we maglumatlary çykaryjylary gurmaga mümkinçilik berýän güýçli kitaphanadyr.

JavaScript iň meşhur web brauzerleriniň goldaýan ýeke-täk dili bolandygy sebäpli, maglumat gyryjylary gurmak we birnäçe dilde web sahypalaryny göçürip almak üçin iň oňat dile öwrüldi.

send email